zaloguj się na swoje konto

  

nie pamiętasz hasła?


REGULAMIN KONKURSU „PROGRAM VICTOR”

1.Terminy użyte w niniejszym regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
1.1.„Program” lub „Program VICTOR” – Konkurs mający na celu premiowanie osób dokonujących sprzedaży produktów pod markami Centra i Exide.
1.2.„Agencja” lub „Organizator” - Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kordeckiego 47, telefon +48 61 841 17 52.
1.3.„Uczestnik” – uczestnik konkursu „Program VICTOR”, to jest osoba fizyczna odpowiedzialna w punkcie sprzedaży detalicznej za promocję i sprzedaż akumulatorów Centra, Exide i Voltmaster, który w trybie opisanym w niniejszym regulaminie, uzupełnił Formularz Rejestracyjny, przesłał Organizatorowi Programu VICTOR za pomocą serwisu www.programvictor.pl.
1.4.„Formularz Rejestracyjny” - dostępny na stronie www.programvictor.pl, wypełniany, akceptowany przez Uczestnika, za pomocą linku, wysyłanego na jego adres e-mail.
1.5.„Katalog Nagród” - załącznik do niniejszego regulaminu, stanowiący jego integralną część, zawierający listę Nagród i liczbę punktów, których zebranie uprawnia do otrzymania Nagrody.
1.6.„Nagroda” – korzyść rzeczowa bądź finansowa, opisana w Katalogu Nagród.
1.7.„Konto Uczestnika” - przydzielone uczestnikowi konto w ramach serwisu internetowego www.programvictor.pl pozwalające na rejestrowanie kodów kreskowych związanych z Programem VICTOR oraz zamawianie Nagród.
1.8„Saldo Punktowe” - liczba punktów, które Uczestnik zbiera z tytułu sprzedanych akumulatorów marek Centra i Exide, zarejestrowanych na Koncie Uczestnika.
1.9.„Kod Kreskowy” - specjalnie wygenerowane i wyprodukowane kody kreskowe związane z Programem Victor. Kody wprowadzane są do obrotu w formie naklejek umieszczonych bezpośrednio na akumulatorach. Wartość trzynastocyfrowych kodów kreskowych odpowiada pięciu, dziesięciu, piętnastu, dwudziestu, dwudziestu pięciu, pięćdziesięciu punktom, zgodnie z zawartym w kodzie oznaczeniem.
1.10.„Placówka Detaliczna” – miejsce sprzedaży detalicznej, w którym dokonywana jest detaliczna sprzedaż akumulatorów marek Centra, Exide i Voltmaster, tj. sprzedaż do klienta ostatecznego.
 
2.Zasady ogólne
2.1.Program VICTOR ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują w Placówkach Detalicznych sprzedaży akumulatorów marek Centra, Exide i Voltmaster klientowi ostatecznemu.
2.2.Program VICTOR prowadzony jest w Placówkach Detalicznych.
2.3.Program VICTOR obowiązuje na czas określony od 22 maja 2013 do 31 marca 2014.
2.4.Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu VICTOR w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji.
2.5.Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie VICTOR, które Uczestnik akceptuje poprzez rejestrację w serwisie www.programvictor.pl.

3.Warunki przystąpienia do PROGRAMU VICTOR
3.1.Warunkiem przystąpienia do Programu VICTOR jest udział Uczestnika w prowadzeniu sprzedaży akumulatorów marek Centra, Exide i Voltmaster. Do Programu VICTOR jako Uczestnik może przystąpić wyłącznie osoba fizyczna:
- mająca ukończone 18 lat;
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie będąca pracownikiem firmy EXIDE Technologies S.A., ani Agencji, ani także członkiem rodzin takich pracowników.
3.2.Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego w serwisie www.programvictor.pl
3.3.Przystępując do Programu w sposób określony powyżej Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Programu, akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
3.4.Agencja zastrzega sobie prawo odrzucenia Dokumentu rejestracyjnego do Programu w następujących przypadkach:
- zgłoszenia do Programu przez osobę nieuprawnioną w myśl pkt. 3.1.
3.5.Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję.
3.6.Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi Programu swoje dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Programu jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia w charakterze Uczestnika do Programu. Organizator Programu oświadcza, że wykorzystywanie danych osobowych Uczestników będzie miało jedynie charakter doraźny w zakresie drobnych spraw życia codziennego, tj. w celu realizacji wysyłki nagród zwycięzcom Programu, ściśle według zapisu art. 43 ust. 1 pkt 11, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.Konto Uczestnika
4.1.Konto Uczestnika w ramach serwisu może być używane wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał rejestracji uczestnictwa na stronie serwisu www.programvictor.pl. Numer uczestnika oraz hasła dostępu do Konta Uczestnika nie mogą być udostępniane przez Uczestnika osobom trzecim.
4.2.Konto Uczestnika w ramach serwisu www.programvictor.pl jest aktywne przez okres trwania Programu VICTOR.

5.Punkty i nagrody
5.1.Sprzedaż detaliczna akumulatora marki Centra, Exide i Voltmaster zaopatrzonego w oryginalny kod kreskowy pozwala na uzyskanie punktów, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
5.2.Uczestnicy powinni właściwy Kod Kreskowy zarejestrować na Koncie Uczestnika. Nie przewiduje się innego, zastępczego dowodu sprzedania akumulatora niż Kod Kreskowy.
5.3.Liczba punktów jest sumą zebranych punktów zawartych na Kodach Kreskowych, zarejestrowanych na Koncie Uczestnika.
5.4.Uczestnik zobowiązany jest do fizycznego przechowywania zebranych Kodów Kreskowych przez okres 2 lat od momentu zarejestrowania ich na Koncie Uczestnika.
5.5.Uczestnik zobowiązany jest okazać całość lub wskazaną część fizycznie zebranych Kodów Kreskowych na każde wezwanie Organizatora Programu w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku nie okazania ich w w/w terminie Organizator ma prawo do anulowania wszystkich zebranych na Koncie Uczestnika punktów lub całkowitego wykluczenia z uczestnictwa w Programie VICTOR.
5.6.Punkty są wymieniane wyłącznie na Nagrody wskazane w Katalogu Nagród obowiązującym w chwili zamówienia Nagrody. Punkty nie mogą być wymienione na gotówkę.
5.7.Uczestnik może żądać wymiany punktów na daną Nagrodę, jeśli zebrał wystarczającą liczbę punktów na swoim Koncie Uczestnika.
5.8.Nagrody można odbierać za punkty zarejestrowane na Koncie Uczestnika, przy czym, ilość zebranych punktów musi odpowiadać wartości Nagrody.
5.9.Sposób pobierania podatku od Nagród:
5.9.1.W przypadku laureatów - osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - Nagrody podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000r., poz 176), w szczególności przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ww. ustawy.
5.9.2.Działając w charakterze płatnika, Organizator naliczy i pobierze właściwy podatek od łącznej wartości otrzymanych Nagród, tj. stanowiącej sumę wartości nagrody rzeczowej oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11,11%, która jest przeznaczona na pokrycie podatku, a następnie odprowadzi pobrany podatek i złoży właściwą deklarację właściwemu urzędowi skarbowemu w obowiązującym terminie.
5.10.Uczestnik zebrawszy odpowiednią ilość punktów właściwą dla dokonanego przez siebie wyboru Nagrody, dokonuje stosowanej operacji zamówienia Nagrody bezpośrednio na swoim Koncie Uczestnika, bez konieczności przesyłania kodów kreskowych do Koordynatora lub Organizatora Programu.
5.11.Warunkiem odbioru Nagrody przez Uczestnika jest łącznie: a/ nie posiadanie w dniu odbioru Nagrody jakiejkolwiek zaległej zapłaty za dostawy akumulatorów marek Centra, Exide i Voltmaster w hurtowniach lub hurtowni, w których odpowiednia Placówka Detaliczna dokonała zakupu akumulatorów b/ posiadanie odpowiedniego Salda Punktowego zarejestrowanego na Koncie Uczestnika, oraz c/ trwanie okresu Programu VICTOR w dniu złożenia zamówienia.
5.12.Organizator po weryfikacji złożonego zamówienia na Nagrody, przyjmuje zamówienie do realizacji. Nagrody zostaną dostarczone Uczestnikowi w terminie do 45 dni od daty złożenia zamówienia.
5.13.Zamówionej Nagrody nie można zwrócić ani wymienić na inną. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbioru Nagrody po jej zamówieniu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Punktów odjętych z Konta Uczestnika z tytułu zamówienia Nagrody.
5.14.Wszystkie Nagrody oferowane są w miarę dostępności. Jeżeli zabraknie Nagrody wskazanej przez Uczestnika, będzie on mógł wybrać inną Nagrodę, do otrzymania której niezbędna jest ta sama liczba zebranych punktów, lub będzie mógł kontynuować zbieranie punktów w okresie trwania Programu VICTOR.
5.15.Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany Nagrody oferowanej w Katalogu na inną (np. typ lub marka) z zachowaniem reguły równowartości i równoważności.
5.16.Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania, w każdym czasie, Katalogu Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród, w szczególności w celu zapewnienia atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub w związku ze wzrostem kosztów przyznania Nagród.
5.17.Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.
5.18.Jeżeli Nagroda ma wady, Uczestnik zgłasza pisemną reklamację do Organizatora Programu, u którego zamówił Nagrodę. Reklamacje uzasadnione będą załatwiane poprzez wymianę wadliwej Nagrody na Nagrodę pozbawioną wad. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, Nagroda, która została wysłana do Obsługującego Program będzie odsyłana do Uczestnika na jego koszt. Również koszty złożenia reklamacji i przesłania reklamowanej Nagrody do Organizatora Programu będą obciążać Uczestnika.
5.19.W momencie dostarczenia przesyłki, odbiorca ma obowiązek sprawdzenia w obecności kuriera, czy paczka nie ma śladów ingerencji osoby trzeciej, czy nie jest naruszona, a zawartość nie została uszkodzona. W przypadku stwierdzenia ubytku, bądź zniszczenia Nagrody odbiorca ma obowiązek natychmiastowego spisania protokołu szkody. Ma również prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Fakt wykrycia uszkodzeń mechanicznych przesyłki, Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi Programu, najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu Nagrody.
5.20.W przypadku wybrania z Katalogu jednej z nagród specjalnych (bony Sodexo, karta VISA, karty podarunkowe, karta paliwowa) Uczestnik automatycznie staje się darczyńcą na rzecz podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Składając zamówienie na bony Sodexo lub kartę VISA, Uczestnik przeznacza 2% punktów na cele charytatywne. Składając zamówienie na kartę paliwową oraz karty podarunkowe (Sephora, Empik, H&M, Ikea, Rossmann) Uczestnik przeznacza 20 punktów (za każde 100 zł na karcie) na cele charytatywne. Punkty na rzecz podopiecznych Fundacji „Mimo Wszystko” są automatycznie odejmowane od Salda Punktowego Uczestnika.

6.Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród
6.1.Zwycięzcą jest Uczestnik, który w okresie trwania Programu, wykaże się największą aktywnością, uzyskując najwięcej Punktów, Dalsze miejsca ustala się w zależności od uzyskanych Punktów w danej edycji trwania.
6.2.Nagrody:
6.2.1.nagrodą za uzyskanie I miejsca jest wybrana przez Uczestnika nagroda rzeczowa, której wartość maksymalna wynosi 1000 zł. brutto.
6.2.2.nagrodą za uzyskanie II miejsca jest wybrana przez Uczestnika nagroda rzeczowa, której wartość maksymalna wynosi 750 zł. brutto.
6.2.3.nagrodą za uzyskanie III miejsca jest wybrana przez Uczestnika nagroda rzeczowa, której wartość maksymalna wynosi 500 zł. brutto.
6.2.4.nagrody gwarantowane, będące nagrodami pocieszenia, wybierane z katalogu nagród w oparciu o ilość zebranych punktów.

7.Akcje dodatkowe
7.1Uczestnicy mogą przekazywać punkty Programu VICTOR na rzecz instytucji charytatywnych na odrębnych zasadach wskazanych przez Organizatora Programu.
7.2Uczestnicy mogą brać udział w innych akcjach organizowanych przez Organizatora Programu, z wykorzystaniem Punktów uzyskanych w Programie, na zasadach określonych odrębnie.

8.Informacje o Programie VICTOR
8.1Informacje dotyczące Programu VICTOR, można otrzymać telefonicznie w siedzibie Organizatora Programu.
8.2Regulamin i wszelkie komunikaty Programu są dostępne w siedzibie Organizatora Programu oraz na stronie www.programvictor.pl.
8.3W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej, Organizator Programu nie jest zobowiązany do spełnienia próśb domniemanego Uczestnika.

9.Postanowienia końcowe.
9.1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu VICTOR. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.
9.2.Punkty zebrane przez Uczestników, nie zgłoszone do wymiany na Nagrody w trakcie trwania Programu VICTOR, tracą ważność i nie uprawniają do żądania wymiany punktów na Nagrody.
9.3.Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu VICTOR nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
9.4.Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Programu VICTOR określonych w niniejszym regulaminie powoduje utratę zebranych punktów w Programie VICTOR, wykluczenie z Programu VICTOR, niemożność odbioru Nagród lub konieczność zwrotu Nagród lub ich wartości.
9.5.Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
9.6.Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Programu VICTOR należy składać pocztą na adres Organizatora.
9.7.Wszelkie spory wynikające z Programu VICTOR rozstrzyga sąd właściwy według siedziby Organizatora.